KHN model – Privacy Verklaring_WaterMolle

Disclaimer
Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Koninklijke Horeca Nederland aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud ervan. Raadpleeg bij onduidelijkheden of aanpassingen de afdeling Info & Advies. Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht bij het tot stand komen van het model, bestaat de mogelijkheid dat na verloop van de tijd de vermelde informatie verouderd of niet (meer) juist is. Deze disclaimer wordt geacht door u aanvaard te zijn door het kennis nemen van informatie uit de huidige publicatie en/of het aanvaarden van onze algemene voorwaarden.

Privacy Verklaring
Restaurant Hotel Bi’j de Watermölle respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Restaurant en Hotel Bi’j de Watermölle verwerkt.
Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie
Restaurant hotel Bi’j de Watermölle verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Restaurant Hotel Bi’j de Watermölle veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Restaurant hotel Bi’j de Watermölle.
Doel verwerking persoonsgegevens
Restaurant Hotel Bi’j de Watermölle verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

verwerken van reserveringen versturen van mailing e.d.

versturen van informatie en facturen

voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.

marketing- en communicatie activiteiten.

Werving en selectie.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Restaurant Hotel Bi’j de Watermölle verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:
-gastgegevens
-personeelsgegevens
Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Restaurant en hotel Bi’j de Watermölle omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn
Privacy Verklaring 2/4
verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.
Grondslag verwerking persoonsgegevens
Restaurant Hotel Bi’j de Watermölle verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

wettelijke verplichting

uitvoering van een overeenkomst

verkregen toestemming van betrokkene(n)

gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden
Restaurant Hotel Bi’j de Watermölle deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Restaurant Hotel Bi’j de Watermölle zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.
Daarnaast kan Restaurant Hotel Bi’j de Watermölle persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Met de derde partij die namens en in opdracht van Restaurant Hotel Bi’j de Watermölle uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Restaurant Hotel Bi’j de Water ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens
Restaurant Hotel Bi’j de Watermölle hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Restaurant Hotel Bi’j de Watermölle gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Restaurant Hotel Bi’j de Watermölle in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.
Privacy Verklaring 3/4
Bewaartermijn persoonsgegevens
Restaurant Hotel Bi’j de Watermölle bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.
Privacy rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Restaurant Hotel Bi’j de Watermölle aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.
Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:
Restaurant Hotel Bi’j de Watermölle, t.a.v. mevrouw I. Wolferink.
Wij zullen u binnen enkele werkdagen antwoord geven. Voor dringende vragen kunt u Restaurant Hotel Bi’j de Watermölle telefonisch bereiken via 053-5729250.
Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:
a. recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)
b. recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)
c. recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)
d. recht van verzet
e. recht op dataportabiliteit
f. recht op vergetelheid
g. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
h. recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.
Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Restaurant Hotel Bi’j de Watermölle neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.
Gebruik social media
Op de website(s) van Restaurant Hotel Bi’j de Watermölle, (www.bijdewatermolle.nl), zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Restaurant Hotel Bi’j de Watermölle houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.
Privacy Verklaring 4/4
Statistieken en cookies
Restaurant Hotel Bi’j de Watermölle houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Restaurant Hotel Bi’j de Watermölle verkocht aan derden.
Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Restaurant Hotel Bi’j de Watermölle te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Restaurant Hotel Bi’j de Watermölle op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.
Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.
Aanpassing privacy statementRestaurant Hotel Bi’j de Watermölle heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op onze website www.watermolle.nl gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).
Vragen & Contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensverwerking Restaurant Hotel Bi’j de Watermölle via mailadres info@bijdewatermolle.nl , telefoonnummer 053-5729250.
Deze privacy verklaring is op 25 mei 2018 vastgesteld.